2018. április 16., hétfő

Műszaki és gazdasági ügyviteli tevékenység

Az építések megindításakor építési napló vezetését kell elkezdeni. Az építési napló a beruházó és a kivitelező közös okmánya. Az építési naplóban rögzítik a be ruházó és a kivitelező építéssel kapcsolatos észrevételeit, benne fel kell sorolni minden olyan eseményt, amely az építkezessel kapcsolatos. 

Mellékletként csatolni kell a munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyvet, a felmérési naplót, és minden olyan jegyzőkönyvet, amelyet nem az építési naplóban vettek fel.Az építési naplót mindig a munkahelyen kell tartani, vezetéséért az építésvezető, vagy a munkavezető a felelős. Az építési naplót tisztán, olvashatóan, világosan és egyértelműen kell vezetni.

A felmérési napló az elvégzett munkák részletes, esetleg magyarázó ábrákkal szemléltetett jegyzéke. A felmérési naplónak naprakész állapotban, hűen kell tükröznie az építkezés állását.

A munkahelyen munkavédelmi naplót is kell vezetni. Ebbe kell bejegyezni az előfordult baleseteket, a körülmények pontos és részletes leírásával; valamint csatolni kell a naplóhoz a balesetelhárítási oktatások jegyzőkönyvét. Azelkészült munkákat a műszaki átadás-átvételi eljáráson veszi át a beruházó. Erről szintén jegyzőkönyv készül, amelyet a rendeletekben meghatározott szervek, vállalatok, stb. képviselői írnak alá. A műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik többek között a mennyiségi-, minőségi hibákat és kijavításuk határidejét.

A számlázásra csak a műszaki átadás-átvétel után kerülhet sor, az elvégzett munka szerint.

2018. április 5., csütörtök

A kitűzés, felvonulás

A munkaterület átadás-átvétel időpontjáig általában kitűzik a telekhatárt és az épületet. Kitűzesen az építmény jellemző sarokpontjainak, fő irányainak a kijelölését értjük, magassági és vízszintes értelemben.

A felvonulás az építkezés első lépése. A felvonulás keretében valósítják meg az organizációs tervekben foglalt ideiglenes, vagy végleges építményeket. építik meg az anyagtároló helyeket, végzik el a gépek fel- és üzembe állítását, építik ki a víz- és energiahálózatot, az utakat.

A felvonulással egyidőben megkezdhetik az anyagok, szerszámok, építési berendezések helyszínre szállítását is. A munkaerő fokozatosan, mindig az igényeknek megfelelően vonul fel.

2018. március 25., vasárnap

az építkezések gépesítése

Az építési munkák termelékenységének növelésére, a termék önköltségének csökkentésére, a nehéz fizikai munka kiváltására és az élőmunka ráfordítás mérséklésére az építési munkákat gépesíteni lehet.
Az adott építési feladat megoldásához többfajta gép is alkalmas lehet. Ezek közül azoknak a használata indokolt, amelyeknek a legkedvezőbb a költségkihatása. A leggazdaságosabb gépet számítások alapján választják ki. Az építés során szinte mindegyik munkaművelet más és más gépet igényel, mivel mindegyik csak adott munkafázis, meghatározott mennyiségeinél gazdaságos.

2018. március 15., csütörtök

energiaellátás az építkezésen

Az építkezés megkezdése előtt fel kell mérni a szükséges energiaigényt és az energiát az illetékes energiaszolgáltató vállalattól kell igényelni. Az elektromos hálózatra való rákapcsolást az elektromos szolgáltató társaság szakemberei végzik. Az építkezések kezdetén az energia ellátást ideiglenes áramfejlesztő állomásokkal (generátorok) is meg lehet oldani. Az áramfejlesztő gépek benzin- vagy dízelmotorral működő egységek. A generátorokat áramfejlesztő gépeket a felhasználás középpontjába kell elhelyezni. Amennyiben nagyfeszültségű hálózatról kapjuk az elektromos energiát, akkor a feszültséget transzformáini kell. Az energiaforrás ismeretében kell megtervezni az elosztóhálózatot. Építkezéseinken az elektromos energiát általában faoszlopra szerelt zárt dobozból osztják el. Innen szigetelt vezetékeken jut el a fogyasztóhoz. Olyan munkaterületen, ahol nagy munkagépek mozognak, földkábeleket használnak. Az elektromos hálózat építésekor nagy figyelmet kell fordítani az elektromos vezetékek érintésvédelmére és az áramütés veszélyének elhárítására.

2018. február 28., szerda

vízellátás az építkezésen

Az építkezésen fogyasztási, technológiai és tűzoltási célra használnak fel vizet. Az ideiglenes vízszükségletet az építkezéshez közműhálózatról, felszíni vizekből és kutakból elégíthet jük ki. Közműhálózati vízellátást az illetékes vízügyi szervekkel engedélyeztetni kell. A felvonulási területen vízaknát és fogyasztásmérő órát kell létesíteni. Felszíni vízkivétel esetén is be kell szerezni az illetékes vízügyi szervek engedélyét. Egyedileg kell megvizsgálni, hogy a víz alkalmas- e üzemi célokra, például keverési víznek. Kutakat az előzetes talajviszonyok felmérése után lehetőleg a vízfogyasztás kőzéppontjába kell helyezni. Nemcsak a vízigény kielégítéséről, hanem az építési szennyvíz elvezetéséről és elhelyezéséről is gondoskodnunk kell.

Recent Posts